Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển:

Thời gian vận chuyển: trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và phía khách hàng thỏa thuận.

Thời gian vận chuyển có thể bị tác động bởi các tác nhân khách quan ngoài ý muốn như thời tiết, dịch bệnh, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng phát sinh từ phái Hải quan…)

Quy định vận chuyển

Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của khách hàng nhập khẩu

Điều kiện giao hàng: tính theo giá FOB-free on board-Giao hàng trên tàu

1.FOB có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng được đặt trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

2.Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.

3.FOB yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

4.FOB được sử dụng với phương thức vận tải biển.

5.Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.

+84 946 869 948 Xem bản đồ